Past Presidents

1960 - 1961

Maj Gen Amir Chand

Delhi

1961 - 1962

P Raghavan

Mumbai

1962 - 1963

Col. Sangham Lal

Kolkata

1963 -1964

P N Chhuttani

Chandigarh

1964 -1965

P N Chhuttani

Chandigarh

1965 - 1966

N G Gadekar

Delhi

1965 - 1966

F P Antia

Mumbai

1967 -1968

M K Parikh

Mumbai

1968 -1969

M J Shah

Mumbai

1969 -1970

R K Menda

Mumbai

1969 - 1970

J S Shah

Mumbai

1970 - 1971

S J Baker

Vellore

1971 - 1972

Dr B J Vakil

Mumbai

1972 - 1973

H K Chuttani

Delhi

1973 - 1974

B N Tandon

Delhi

1974 - 1975

A K Sehgal, Chandigah/ P S Gupta

Delhi

1975 - 1976

N Madanagopalan

Chennai

1976 - 1977

Arthur E DeSa

Mumbai

1977 - 1978

S K Mehta

Chandigah

1978 - 1979

B M Pulimood

Vellore

1979 - 1980

B D Pimparkar

Mumbai

1980 - 1981

R C Misra

Delhi

1981 - 1982

V I Mathan

Vellore

1982 - 1983

N Rangabashyam

Chennai

1983 - 1984

Mrs Saroj Mehta

Chandigarh

1984 - 1985

Sharad C Shah

Mumbai

1985 - 1986

S K Sama

Delhi

1986 - 1987

M J Joshi

Pune

1987 - 1988

V Balakrishnan

Trivanum

1988 - 1989

C M Habibullah

Hyderabad

1989 - 1990

Col S Krishnan

Chennai

1990 - 1991

Rakesh K Tandon

Delhi

1991 - 1992

J P Gupta

Varanasi

1992 - 1993

D K Bhargava

Delhi

1993 - 1994

D N Guha Mazumder

Kolkata

1994 - 1995

P Raja Sambandham

Chennai

1995 - 1996

B Krishna Rau

Chennai

1996 - 1997

S L Broor

Delhi

1997 - 1998

M P Sharma

Delhi

1998 - 1999

Kartar Singh

Chandigarh

1999 - 2000

P Advaitham

Madurai

2000 - 2001

Shiv K Sarin

Delhi

2001 - 2002

Bajrang Pratap

Hyderabad

2002 - 2003

Philip Abraham

Mumbai

2003 - 2004

Y K Joshi

Delhi

2004 - 2005

K R Palaniswamy

Chennai

2005 - 2006

Deepak K Bhasin

Chandigarh

2006 - 2007

Subrat K Acharya

Delhi

2007 - 2008

R R Rai

Jaipur

2008 - 2009

P. Kar

New Delhi

2009 - 2010

Gour Choudhuri

Lucknow

2010 - 2011

Ashok Chacko

Vellore

2011 - 2012

B S Ramakrishn

Vellore

2012 - 2013

Shivaram Prasad Singh

Cuttack

2013 - 2014

V G Mohan Prasad

Coimbatore

2014 - 2015

Anil C Anand

New Delhi

2015 - 2016

Sri Prakash Misra

Allahabad

2016 - 2017

T S Chanasekar

Chennai

2017 - 2018

Naresh Bhat

Bangalore

2018 -2019

Ajay Kumar

2019 -2020

Vivek Sarsawat

2020 -2021

Rakesh Kochhar

2021-2022

Mahesh K Goenka

2022-2023

Sandeep Nijhawan